Genel Müdür’ün 21.11.2018 tarihli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonundaki, TÜRKŞEKER’in 2015-2016 yılı hesaplarına dair Konuşması

     Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 2015 ve 2016 yılları hesap ve işlemlerine ilişkin, 21 Kasım 2018 tarihinde yapılan TBMM KİT Üst Komisyon Denetim Toplantısında Genel Müdürümüz Sayın Ergün YILDIZ’ın konuşma metninde öne çıkan konular: 2017/2018 Pazarlama Yılında dünyada 184,2 milyon ton şeker üretilmiş olup, bunun %78’i kamıştan, %22’si pancardan elde edilmiştir. Bu pazarlama yılında dünyada tüketilen şeker miktarı 175,6 milyon ton olmuştur. 2018/2019 Pazarlama Yılında dünyada bir önceki döneme göre şeker üretiminin 1 milyon ton artarak 185,2 milyon tona ulaşması, 178,5 milyon ton şeker tüketilmesi tahmin edilmektedir. Dünya beyaz şeker borsa vadeli fiyatları halen 350 $/ton civarında seyretmektedir.

     Avrupa Birliği (AB), 2014/2015 Pazarlama Yılında sona eren 2006 Yılı Şeker Reformunun yürürlük süresini 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatma ve bu tarihten sonra kotaları kaldırma kararı almıştır. 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren beyaz şeker ve izoglukoz kotalarını kaldırmıştır. AB’nin 2018/2019 Pazarlama Yılında kristal şeker üretiminin18 milyon 615 bin ton, tüketiminin ise 17 milyon 884 bin ton olması beklenmektedir.

     Türkiye, dünya pancar şekeri üretiminde 2017/18 döneminde % 6,7’lik pay ile ABD, Rusya, Fransa ve Almanya’nın ardından 5 inci sırada, dünya genelinde kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında ise % 1,5 ile 13 üncü sırada yer almıştır.

     2017 yılı Aralık ayından itibaren şeker sektörü önemli bir değişim süreci içerisine girmiştir. 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 696 sayılı KHK ile 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamındaki konularda her türlü kararları almak ve uygulamak üzere kurulmuş olan Şeker Kurumu kapatılarak, görev yetki ve sorumlulukları Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmiştir.

     Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 18/01/2018 tarihinde 2017/18 pazarlama yılı için; ülke toplam A kotası 2 milyon 670 bin ton, pancar şekeri A kotası 2 milyon 403 bin ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 5’i oranında 120 bin 150 ton olarak belirlenmiş olup, Şirketimize 2017/18 pazarlama yılı için 1 milyon 366 bin 600 ton A kotası, bunun % 5’i oranında 68 bin 320 ton B kotası tahsis edilmiştir.

     20/02/2018 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Türkşeker’e ait 14 şeker fabrikası (Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları) için ihale süreci başlatılmış; ihale ilanı 21/02/2018 tarih, 30339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kastamonu Şeker Fabrikası’na teklif gelmediğinden satışı gerçekleşmemiş, geriye kalan13 şeker fabrikasının satışı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarıyla onaylanmış, bu fabrikalardan 9 şeker fabrikasının (Afyon, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Kırşehir, Muş, Turhal Şeker Fabrikaları) devir işlemleri tamamlanmıştır.

     27/03/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 no.lu Kanun gereği ülke toplam kotasının yüzde % 10’u olan NBŞ kotası, % 5’e düşürülmüştür. Söz konusu Kanunun 47 nci maddesinde, 4634 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplamA kotasının, ülke toplam A kotasının %5’ini geçemeyeceği, 49 uncu maddesinde ise Şeker Kanunu’na eklenen Geçici Madde 11 ile “…Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ilk fıkrasında nişasta kökenli şekerler için belirlenecek kota miktarında yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkan kota fazlası, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye aktarılmıştır.” hükümleri yer almış ve bu maddeler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu hüküm gereği, oluşan 133 bin 500 ton kota fazlası şeker, satış sonrası Türkşeker’de kalan şeker fabrikalarına dağıtılmış, böylece Türkşeker’e tahsis edilen A kotası şeker miktarı 1 milyon 366 bin 600 ton’dan, 1 milyon 500 bin 100 ton’a yükselmiştir.

     28.04.2018 tarih, 30405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun ile 4634 sayılı Şeker Kanununda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek üzere T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Şeker Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

     07/07/2018 tarihli ve 30471 Sayılı Resmî Gazete (2. Mükerrer)’ de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK/700 karar sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 132 inci maddesi ile 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 2/A, 3 üncü, 4 üncü maddeleri ile Geçici 11 inci maddesinde geçen “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

     Türkşeker’in, 2000 yılında kapsama, 2008 yılında da programa alınmasıyla başlayan özelleştirme süreci halen devam etmektedir. 21/11/2016 tarih ve 2016/67 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ile özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin sürenin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
 
     Az önce de ifade ettiğim gibi Şirketimize ait 13 şeker fabrikasının satışı ÖYK kararlarıyla onaylanmış olup, bu fabrikalardan 9 unun alıcılara devir ve teslimleri gerçekleşmiştir. Satışı yapılan fabrikalardan; Alpullu’nun sözleşme tarihi 30/11/2018’e, Burdur, Ilgın ve Yozgat fabrikalarının sözleşme tarihleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 25/12/2018’e kadar uzatılmış olup, bu fabrikaların 2018/2019 şeker üretim kampanyaları Şirketimiz tarafından yapılmaktadır.
    
     Türkşeker halen; 12 şeker fabrikası (devri gerçekleşmeyen 4 fabrika ile 16 şeker fabrikası), 2 Alkol, 5 Makina, 1 Elektromekanik Aygıtlar, 1 Şeker Enstitüsü ve buna bağlı 1 Tohum İşleme Fabrikası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimizde Kasım 2018 itibariyle, 1.391 memur, 3.656 daimi işçi, 1.671 geçici işçi olmak üzere toplam 6.718 kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca Kasım 2018 itibariyle hizmet alımı yoluyla Şirketimiz bünyesinde 6062 taşeron işçi çalıştırılmaktadır.

     Şirketimize 2015/2016 Pazarlama Yılı için 1 milyon 251 bin ton A şeker üretim kotası tahsis edilmiş, karşılığında 10 milyon 200 bin ton pancar üretim kotası belirlenmiş, kota kadar taahhüt alınmış, pancar rekoltesi 8 milyon 790 bin ton olmuştur.

     2015/2016 kampanyasında, 21 fabrikada toplam 8 milyon 393 bin 500 ton pancar işlenerek, 1 milyon 23 bin 300 ton şeker üretilmiş, yan ürün olarak 368 bin ton melas, 2 milyon 280 bin ton yaş pancar posası elde edilmiştir.

     2015 yılında Eskişehir Alkol Fabrikasında 5 milyon 480 bin litre etil alkol üretilmiş, Makina Fabrikalarında 2 bin 511 ton makina-tesis imal edilmiş, Tohum İşleme Fabrikasında 281 ton tohum işlenmiştir.

     2015 yılında 1 milyon 221 bin 912 ton A kotası şeker, 57 bin 774 tonu İmalatçı-İhracatçılara Tahsisat Belgesi karşılığı yapılan satış, 8 bin tonu da ihraç kayıtlı olmak üzere toplam 1 milyon 287 bin 686 ton şeker satışı gerçekleştirilmiştir. 2015/16 pazarlama yılına 22 bin 200 ton A kotası şeker stoku ile girilmiştir. 2015 yılında ciromuz 3 milyar 528 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

     2016/2017 Pazarlama Yılı için Şirketimize 1 milyon 361 bin 700 ton A kotası ve bu kotanın % 5’i oranında 68 bin 90 ton B kotası olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 790 ton şeker kotası tahsis edilmiş, ayrıca A kotasının % 5’i oranında karşılık gelen 68 bin 90 ton sözleşmeli C şekeri üretilmesi önerilmiştir. Tahsis edilen A kotası ve sözleşmeli C şekerinin tamamının üretilmesi, B kotasının ise mevcut stoklardan karşılanması planlanmıştır.

     2016 yılında pancar kök verimi Şirket tarihinin en yüksek değerine ulaşarak 59,63 ton/ha, ortalama bedele esas polar şeker varlığı % 16,54 olarak gerçekleşmiş, pancar rekoltesi bedeli ödenen olarak 11 milyon 353 bin 771 bin ton olmuştur.

     Bedeli ödenen işlenen pancar farkının düşürülmesinde önemli bir husus olan üreticiler tarafından doğrudan fabrika merkezine taşınan pancar miktarının toplam taşınan pancar miktarına oranı % 64,43’e ulaşmıştır.

     2016/2017 Kampanyasında, 21 fabrikada 10 milyon 617 bin ton pancar işlenerek 1 milyon 404 bin ton şeker üretilmiş, yan ürün olarak 502 bin ton melas, 3 milyon 77 bin ton yaş pancar posası elde edilmiştir.

     2016 yılında; Eskişehir Etil Alkol Tesisinde 6 milyon 785 bin litre etil alkol üretilmiş, Tohum İşleme Fabrikasında 480 ton tohum işlenmiştir. Makina fabrikalarımızda 2 bin 668 ton makina-tesis imal edilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası, fabrikalarımızın otomasyon, elektromekanik, elektrik ve elektronik ekipman ihtiyaçlarını karşılamış, Şeker Enstitüsü AR-GE faaliyetlerini sürdürmüştür.

     2016 yılında toplam 1 milyon 231 bin 457 ton şeker satılmış, 2016/2017 pazarlama yılına sıfır A kotası şeker stoku ile girilmiş, genel satış hacmimiz 3 milyar 634 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında üretici tarafından teslimi taahhüt edilen % 16 polar şeker ihtiva eden net bir ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 190 TL olarak belirlenmiştir.

     2015 yılında bedele esas polar şeker varlığının % 16 nın altında % 15,17 olarak gerçekleşmesi nedeniyle de fiili alım fiyatı 180,7 TL/ton olmuştur. 2015 yılı ürünü için 1 milyar 582 milyon TL tutarındaki pancar bedeli fabrika bazında pancar alımlarının tamamlanmasını takiben 60 gün içerisinde ödenmiştir. C pancarının alım fiyatı ise 105 TL/ton olarak uygulanmıştır.

     2016 yılında A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 190 TL/ton belirlenmiş, fiili alım fiyatı ise 196,73 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeli C pancarı kesin fiyatı ile sözleşme fazlası C pancarı alım fiyatı 115 TL/ton olarak belirlenmiştir. 2016 yılı ürünü için üreticilerimiz adına tahakkuk eden 2 milyar 217 milyon TL tutarındaki pancar bedeli süresi içinde çiftçiye ödenmiştir.

     2017 yılı ürünü net 1 ton A kotası şeker pancarının baz alım kesin fiyatı 210 TL, net 1 ton sözleşmeli C pancarı alım fiyatı ise; üreticilerin üretmeyi taahhüt ettikleri pancarın % 10 fazlasına kadar olan miktarı için 140 TL, % 10 fazlasını aşan miktarı ile A kotası fazlası üretilen pancar miktarı için de 115 TL olarak belirlenmiştir.

    2018 yılı ürünü net bir ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatının 235 TL, bu fiyatın aynı zamanda 2019 yılı avans fiyatı olarak da uygulanması, 2019 yılı kesin fiyatının ise sektörde ve ülkede oluşacak gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda en geç 2019 yılı Ekim ayı sonuna kadar belirlenmesi, Türkşeker ile Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi yapan üreticilerin, belirlenen münavebe sınırları içerisinde 2018 yılı ürünü olarak A kotası üzerinde ürettikleri pancarın C pancarı olarak satın alınması, C pancarı alım fiyatının ise 130 TL olarak belirlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

     Şirketimize 2015 yılı için 44 milyon TL, 2016 yılı için 46 milyon 604 bin TL, 2017 yılı için ise 83 milyon TL ödeneğe ilave 26 milyon TL lik ek ödenek ile birlikte 109 milyon TL, 2018 yılı için ise 3 milyon 500 TL’si Tarım Sektörü, 116 milyon 500 bin TL’si İmalat-Gıda Sanayii Sektörüne ait olmak üzere 120 milyon TL yatırım ödeneği tefrik edilmiştir.

     Türkşeker, pazarlama stratejisini; şeker için güvenlik stoklarını muhafaza ederek ve pazar göstergelerini dikkate alarak, 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında pazarlama yılı itibariyle belirlenen A kotası şekere göre belirlemekte, üretilen şekerin piyasa şartları dahilinde satılabilmesi için; indirimsiz peşin, vadeli, indirimli vadeli, indirimli peşin vb. satış usulleri ile yürürlükte olan mevzuat ve üretim maliyeti göz önüne bulundurularak tüm pazarlama yöntemlerini kullanmaktadır.

     Özel şeker fabrikaları şeker satış fiyatlarını genellikle Türkşeker’in fiyatlarına göre belirlemektedirler. Şirketimizin A kotası şeker stokları tüketilemediği takdirde, vadeli, indirimli ve indirimli-vadeli gibi değişik pazarlama teknikleri kullanmak suretiyle yeni pazarlama yılına en az stokla girilmesi yönünde çaba sarf edilmektedir.

     Pancardan şeker üreten şirketlerin, üretim kotalarına göre A kotası üretimleri, sektör açısından önemlidir ve takip edilmektedir. Güvenlik stoku olarak bulundurmaları gereken B kotası şekerleri, sözleşmeli C şekeri üretimleri ile kota fazlası oluşan C şekerleri, C şekerinin ne kadarının doğrudan ihraç edildiği ya da Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında imalatçı-ihracatçı firmalara verildiği ve iç piyasaya satılıp satılmadığı, tüm bu şekerlerin stok miktarları ile NBŞ üreten şirketlerin kotaları, üretimleri ve satış miktarlarının denetimlerinin, 4634 sayılı Şeker Kanunu, bu Kanunla ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümlerine göre etkin ve düzenli bir şekilde yapılması sektör açısından son derece önemlidir.

     Şirketimizin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile sorunların tartışılmasına önemli bir fırsat olan bu toplantıya teşrif eden tüm yetkililere Şirketimize yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder, Yüce Komisyonunuza şahsım ve temsil ettiğim Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına saygılar sunarım. Arz ederim.

 

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM


 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır.