ŞEKER ENSTİTÜSÜSONUÇLANAN PROJELER


* Farklı Zamanlarda ve Değişik Dozlarda Uygulanan Fosforun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (1997)
* Farklı Zamanlarda Uygulanan Kompoze Gübrelerin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi (1997)
* Ankara Şeker Fabrikası Polatlı Bölgesi Şeker Pancarı Sulamalarında Su Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi (1997)
* Farklı Dozlarda Uygulanan Potasyumun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (1998)
* Değişik Yaprak Gübrelerinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (1998)
* 17. IIRB Akdeniz Komitesi Azotlu Gübre-Topraktaki Azot Analiz Metodları-Şeker Pancarı Verim ve Kalite İlişkileri Ortak Projesi (1998)
* Turhal Şeker Fabrikası Katı Atıklarının Çevre Kirliliğine Etkisi ve Tarımsal Girdi Kaynağı Olarak Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma (1998)
* 8-24-8 Kompoze Gübresinin Yerine 12-30-12 Kompoze Gübresinin Geliştirilmesi (1998)
* Sarılık Virüs Vektörlerine Karşı İlaçlı Kontrol Denemesi (1998)
* Alpullu Şeker Fabrikasının Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Yayılma Durumu (1998)
* Pancar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinalarının Mekanik Temizleme Etkinliğinin ve Pancara Vermiş Olduğu Mekanik Zedelenmenin Belirlenmesi (1998)
* Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Ekim Zamanı, Bitki Sıklığı ve Sulamanın Etkileri (1999)
* Ekim Yönünün Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (1999)
* Çinkonun Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (1999)
* Burdur Şeker Fabrikası Pancar Ekim Alanlarında Yetiştirilen Şeker Pancarının Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi (1999)
* Bazı Tohum İlaçlarının Tarla Çıkışı ve Pire Zararı Açısından Pancar Tarımına Getireceği Katkıların Tespiti (1999)
* Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Görülen Toprak Üstü Zararlıları (Chaetocnema spp., Cassida spp., Spodoptera spp.)'na Karşı İlaç Seçimi ve Şu Anda Kullanılan İlaçların Etkililiğini Saptama Denemeleri (1999)
* Şeker Pancarında Yabancıot Kontrolü (1999)
* İlk Cercospora İlaçlamasının Zarar Eşik Değerlerine Göre Başlatılmasında Fungisitlerin Etki Mekanizmasının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerindeki Etkisi (1999)
* İlk Cercospora İlaçlamasının Zarar Eşik Değerlerine Göre Başlatılmasında Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi (1999)
* Cercospora ve Rhizomania Toleransı Farklı Şeker Pancarı Çeşitlerinde Cercospora ve Külleme Kontrolü (1999)
* Alpullu Şeker Fabrikasının Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Yayılma Durumu ve Toprak Özellikleri ile İlişkisi (1999)
* Eskişehir Alkol Fabrikası Atığı Şlempeden Elde Edilen Potasyum Sülfatın Gübre Olarak Kullanılabilirliği ve Topraktaki Etkilerinin Araştırılması (2000)
* Türkiye'de Ekimi Yapılan Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin İn Vitro Rejenerasyonu (2000)
* Şeker Pancarında Ovül Kültürü ile Dihaploid Bitkilerin Elde Edilmesi (2000)
* Kallus, Ovül, Süspansiyon ve Protoplast Kültürleri ile Şeker Pancarının (Beta Vulgarıs L.) In Vitro Koşullarda Büyüme ve Gelişmesi (2000)
* Orta Anadolu Koşullarında Bazı Tarımsal Faktörlerin Şeker Pancarının İç ve Dış Kalitesine Etkisi (2000)
* Değişik Tohum İlaçlarının Filiz Çıkışı ve Pire Zararı Açısından Pancar Tarımına Getireceği Katkıların Tespiti (Çıplak Tohum) (2000)
* Cruiser FS 350 (Thiamethoxam 350 G/L) İsimli Sıvı Formülasyonlu Tohum İlacının Filiz Çıkışı ve Pire Zararı Açısından Pancar Tarımına Getireceği Katkıların Tespiti (2000)
* Bazı Şeker Fabrikaları Pancar Ekim Alanları Topraklarının Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Bitki Besin Kapsamları Durumu (2001)
* Gaucho M FS 260 (Imidacloprid 163 G/L ve Methiocarb 98 G/L) İsimli Sıvı Formülasyonlu Tohum İlacının Filiz Çıkışı ve Pire Zararı Açısından Pancar Tarımına Getireceği Katkıların Tespiti (2001)
* Alpullu Şeker Fabrikası Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Toprak Özellikleri ile İlişkisi (2001)
* Değişik Sürüm ve Tohum Yatağı Hazırlığının Şeker Pancarının Çıkış, Verim ve Kalitesine Etkisi (2001)
* Şeker Pancarında Değişik Çapalama Sistemleri ve Yabancıot Mücadelesinin Verim ve Kalite Üzerindeki Etkileri (2001)
* Tohum Üretim Yeri ve Fraksiyonlarının Şeker Pancarı (Beta vulgaris ssp. saccharifera L.) Tohumluk Özellikleri ile Verim ve Kalitesine Etkileri (2002)
* "E-2001 Doğal Toprak Besleyici" Ticari İsimli Mikrobiyal Kökenli Ürünün Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2002)
* Cercospora Mücadelesinde İlaçlama Aralığının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerindeki Etkisi (2002)
* Cercospora Mücadelesinde Fungisit İlaçlama Programının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerindeki Etkisi (2002)
* Kombine Cercospora ve Külleme Mücadelesinin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerindeki Etkisi (2002)
* Külleme Hastalığı ile Kimyasal Şavaşımın Hassas ve Tolerant Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri (2002)
* Topraktaki Değişik Rutubet Şartlarında Azotun Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkisi (2002)
* Doğu Anadolu Bölgesinde Tekleme-Seyreltme Zamanının Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2003)
* Tarımsal Jips'in Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Etkisi (2003)
* Şeker Pancarının Verim ve Kalitesine Bazı Organik ve İnorganik Gübrelerin Etkileri (2003)
* Şeker Pancarının (Beta Vulgaris L.) Döllenmemiş Ovüllerinden Haploid Bitki Elde Edilmesi Üzerine Antimitotik Maddelerin Etkileri (2003)
* Değişik Sıra Üstü Ekim Mesafelerinde, Tohum İlaçlarının Toprak Altı Zararlılarına ve Pancar Pirelerine Etkisi (2003)
* Şeker Pancarı Kist Nematoduna (Heterodera Schachtii Schmidt.) Dayanıklı Çeşitlerin Verim ve Kalite Düzeyinin Tespiti (2003)
* Değişik Tohum İlaçları ile Kombinasyonlarının Peletlenmiş Pancar Tohumu Çıkışı Üzerine Etkileri (IIRB İle Ortak Çalışma) (2003)
* Şeker Pancarı Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Etkinliklerinin Belirlenmesi (2003)
* Bazı Organik ve İnorganik Gübrelerin Şeker Pancarı-Buğday Ekim Nöbetinde Buğdayın Verimine Bakiye Etkileri (2004)
* Şeker Pancarında Kırmızı Örümceklere (Tetranychus Spp.) Karşı Kimyasal Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (2004)
* Ankara Şartlarında Şeker Pancarı Tarımında Farklı Sulama Yöntemleri Kullanılarak Deneme Parsellerinin Sulama Programının Hazırlanması (2004)
* EAP İsimli Biyoaktif Organik Sıvı Gübrenin Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi ile Toprak Özelliklerine Etkisi(2005)
* Ekilecek Yüksek Verim ve Kaliteli Normal Çeşitlerin Seçimi (2005)
* Önemli Şeker Pancarı Zararlılarına Karşı Farklı Mücadele Yöntemlerinin Değerlendirilmesi (2005)
* Cercospora Mücadelesinde İkinci İlaçlama Zarar Eşiğinin Kontrolü (2005)
* Ankara Koşullarında Tekil Lateral Kullanılarak Yapılan Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Şeker Pancarının Su-Verim İlişkilerinin Saptanması (2005)
* Şeker Pancarı Kist Nematodu Mücadelesinde Dayanıklı Tuzak Bitkilerin Kullanımı (2006)
* Şeker Pancarında Traktör Çapası ve Düşük Doz Herbisit Karışımı Kombinasyonları ile Entegre Yabancıot Kontrolü (2006)
* Cercospora Hastalığına Karşı Kullanılan Eminent 125 ME İlacının Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi (2006)
* Yağmurlama ve Damla Sulama Metotlarının Pancarın Verim ve Kalitesine Etkileri (2006)
* Kömür Külünün Kazan Kirletme ve Cüruf Oluşturma Açısından Karakteristik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (2006)
* Kristal Şekerde Patojenlerin Yaşam Sürelerinin Tespiti (2006)
* Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı ve Isıtıcılarında Meydana Gelen Korozyonun Nedenleri ve Korozyon Kaybının Araştırılması (2006)
* Kireç Ocaklarında Isı Dengesi ve Isı Verimliliğinin Doğrudan Sıcaklık Ölçümü ile Belirlenmesi (2006)
* Ambarda Stoklanan Şekerin Fiziksel ve Kiyasal Özelliklerinin İncelenmesi (2006)
* Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı Borularında Meydana Gelen Korozyonun Nedenleri (2005)
* Şeker Fabrikalarında Su Maliyetlerinin İncelenmesi (2005)
* Şeker Fabrikaları Buharlaştırıcı Kademelerindeki Şerbetlerin Korozif Özelliklerinin İncelenmesi ve Kıyaslanması (2005)
* Rafineride Renk Dengesi (2005)
* Şeker fabrikası anaerobik atıksu arıtma tesisinin yatışkın olmayan durumda modellenmesi çalışmaları (2004)
* Rafineride Enfeksiyon Kaynakları ve Enfeksiyonun Seyri (2004)
* Pancar ve Usare Arılığının Şeker Üretim Prosesi Kontrolündeki Yerinin İrdelenmesi (2003)
* Şeker Fabrikasyonunda Köpük Kesici Olarak Donyağı ve Alternatif Ürünlerin Kullanımı (2003)
* Dolum Tesisinden Başlayarak Ambarlarda Depolanan Şekerlerin, Ambar Havalarının Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi ve Ambar Koşullarının Rehabilitasyonu için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi (2003)
* ANAMET (Anaerobik Metan Üretimi) Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Sistem Performansı ve Proses Kontrol Parametrelerinin Değerlendirilmesi (2003)
* Fosforik Asit ile Şerbet Arıtım Yönteminin, Fabrikasyondaki Arıtım Basamaklarının Simülasyon ve Kontrolü Amacıyla Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2003)
* Şeker Sanayinde Yakın Kızılötesi (NIR) Spektroskopisi Yöntemlerinin Uygulanması (2002)
* Ereğli Şeker Fabrikasına Kurulan ANAMET (Anaerobik Metan Üretimi) Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Devreye Alınması, İşletilmesi Ve Sistem Performansı (2002)
* Kazan Borularında Görülen Hasarlar ve Önlenmesi (2002)
* Baca Gazındaki Kükürt Dioksit Emisyonunun Şeker Fabrikaları Atığı Karbonatlama Çamuru Kullanılarak Düşürülmesi(2002)
* Şeker Kristalinde Renk ve Kül (2002)
* Kütahya Şeker Fabrikasında I. Kademe Buharlaştırıcı Borularının Delinmesinin Nedenleri Üzerine Yapılan Çalışmalar (2001)
* Şeker Pişiriminde Konglomerat Oluşumu (2001)
* Pancar şekeri üretim prosesi ekstraksiyon aşamasında formalin ve mikrobiyositin verimlerinin karşılaştırılması (2000)
* 1999/2000 Kampanyasında Fabrikalarda Korozyon Sonucu Delinen Buharlaştırıcı Boruları Üzerinde Yapılan Çalışmalar (2000)
* Buharlaştırıcılarda Kullanılan Taş Önleyici Kimyasal Maddelerin (Antiscaling Agent) Buharlaştırıcı Borularında Görülen Korozyon Üzerine Etkileri (2000)
* Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine Bağlı Şeker Fabrikalarında Enerji Tasarruf Potansiyeli (2000)
* Kireçtaşında Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi (2000)
* Şeker Fabrikasyonunda Ara Ürünlerinde Alüminyum Sülfat ve Kurşun Asetat Çözeltisi ile Polarizasyon Tayinlerinin Kıyaslanması (1999)
* HPLC ile Pancar Melasında Tek Enjeksiyonla Betain, Sakaroz ve Rafinoz Tayini (1999)
* Ham fabrikada enfeksiyonun neden olduğu mikroorganizmaların şekeri parçalayarak oluşturduğu yan ürünlerin (D, L−laktik asit, dekstroz ve nitrit) miktarlarının ve şeker ekstraksiyonunda mikrobiyolojik şeker kaybının tespiti (1999)
* Ankara Şeker Fabrikası Buharlaştırıcı Borularındaki Korozyon Hasarının Olası Nedenleri (1999)
* Buharlaştırıcıların Asit ile Temizlenmesinde Kullanılacak Çeşitli İnhibitörlerin Korozyona Karşı Koruma Oranlarının Araştırılması (1999)
* Ankara Şeker Fabrikasında 1999 Revizyon Döneminde Yeni Değişen Buharlaştırıcı Borularından Alınan Örneklere İlişkin Çalışma (1999)
* Türkiye'de Şeker Pancarı Fabrikasyonunda Dekstranaz kullanımı için Optimum Koşulların Saptanması ve Dekstranazın İmmobilizasyon Olanaklarının Araştırılması(1999)
* CaO Faydalanma Oranı ve 2. Kireçleme Alkalitesi (1999)
* Maya Bulamacının Etil Alkol ile Hazırlanması (1999)
* Fabrikalarımızın Kristal, Orta ve Son Şeker Kristal Oranlarının Saptanması (1999)
* İnvert Şeker Şurubu Üretimi (1999)
* Melas Tanklarında Köpük Oluşumu ve Melası Köpüksüzlendirme Yöntemleri (1999)
* İyon Değiştirici Reçine Kolonlarından Geçirilerek Sulu Şerbet Kalitesinin Yükseltilmesi (1999)
* Alfa-amino Azotu Tayin Metotlarının Karşılaştırılması (1998)
* Farklı Pancar Çeşitlerindeki Polifenoloksidaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi (1998)
* Şeker Pancarı Orta Kademe Şurubunda Şeker Oranının, Verimin, Bileşim ve Duyusal Özelliklerin Araş. (1998)
* Köpük Söndürücü Kimyasal Maddelerde Mineral Yağ tayini (1997)
* Beyaz Şekerde Formaldehit (1997)
* Yüksek Performans Sıvı Kromotografisi (HPLC) Metodu ile Pancar Melasında Betain Tayini(1997)
* Kireç Ocaklarında Madde ve Enerji Dengesi (1997)
* Melastan Okzalik Asit Üretimi (1997)
* Stevia Rebaudiana Bertoni Bitkisi Yapraklarından Stevioz (Tatlandırıcı) Eldesi (1997)İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..