SIK SORULANLAR

    
ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KADROYA GEÇİRİLMELERİ

30.06.2018 tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile KİT Yönetim Kurullarının talebi ve Hazine Müsteşarlığının izni çerçevesinde, alt işverenlik kapsamında istihdam edilen personelin kademeli olarak KİT bünyesinde istihdam edilmelerine imkan tanınmıştır.
Ancak, yapılan yazışmalar sonucunda Şirketimizin özelleştirme kapsam ve programında olması nedeniyle , Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatında istihdam edilen Alt İşveren (Taşeron) İşçilerinin kapsama dahil edilmedikleri bildirildiğinden, bahsi geçen personelin mevcut mevzuat hükümlerine göre kadroya geçirilmelerine imkan görülememektedir.

* * *

KAMPANYA VE MEVSİMLİK İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

Genel Müdürlüğümüze son günlerde gerek bizzat telefon ederek, gerekse çeşitli kurumlara dilekçe göndererek kampanya ve mevsimlik işçilerimizin kadroya geçirilmeleri ile ilgili bir çalışma olup olmadığı hususu sıklıkla sorulmaktadır.
Şirketimiz kampanya ve mevsimlik işçilerinin, sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri kanun, yönetmelik, tüzük ve benzeri talimatla yapılmaktadır. Bu itibarla Genel Müdürlüğümüzde kampanya ve mevsimlik işçilerimizin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılmamaktadır.
 

* * *

      
ÖZELLEŞTİRME SEYRİNDE PERSONELİN DURUMU

Teşekkülümüz, 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12.08.2008 tarih ve 2008/50 sayılı kararı gereğince özelleştirme programına alınmış olup, bundan sonraki işlemler 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

* * *

         
ÖZELLEŞTİRME SEYRİNDE TAŞERON FİRMA İŞÇİLERİNİN DURUMU


Bilindiği üzere, Şirketimiz (asıl işveren) 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2 maddesi ve Alt İşveren Yönetmeliği'ne göre bazı hizmet alımlarını, ihale yolu ile alt işverene (taşerona) yaptırmakta olup, işe alınacak ve işten çıkarılacak işçiler alt işverenin yükümlülüğündedir.

Ayrıca, Şirketimiz özelleştirme kapsamında olduğu için, alt işverenlerle yaptıkları sözleşmelerde; "…Şirketimizin özelleştirme programına alınması nedeniyle, Şirketimizin satışı halinde tüm hak ve yükümlülükler, satış tarihi itibariyle alıcıya ait olacaktır. Şirketimizin bu tarih itibariyle sözleşmeden doğan yükümlülükleri sona erecektir." Denilmektedir. 

Dolayısı ile fabrikalarımızın satışı halinde Şirketimizin bu hususta herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

* * *

     

PERSONEL ALIMI

İŞÇİ ALIMI:
Teşekkülümüzde, daimi işçi kadroları ilekampanya ve mevsimlik iş pozisyonlarına açıktan atama yapılmamaktadır. Diğer taraftan kanunen çalıştılması gereken özürlü ve eski hükümlü işçi açıkları ile atama yetkisi alınması halinde, daimi işçi kadroları ile kampanya ve mevsimlik iş pozisyonlarındaki açıklarımız Türkiye İş Kurumu kanalı ile karşılanmaktadır.

MEMUR ALIMI :
Ş
irketimiz; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12.08.2008 tarih ve 2008/50 sayılı kararı ile Özelleştirme Programına alınmış olduğundan personel istihdamı yapılamamaktadır.  

* * *

PANCAR BEDELİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

(Stopaj, Bağ-Kur pirimi, icra, temlik ve kooperatif borcu vb.)        
Pancar bedel ödemelerine ait bordro suretleri fabrikalarımızda muhafaza edildiğinden; Üreticilerin pancar bedellerinden yapılan kesintiler hakkında gerekli bilgilerin temini için (Stopaj, Bağ-Kur pirimi, icra, temlik ve kooperatif borcu vb.) pancarı teslim ettikleri fabrikamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
* * *
Gündemdeki Konu GDO'lu Ürünler

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait şeker fabrikaları ekim alanlarında üretilen şeker pancarı çeşitlerinde, bugüne kadar kesinlikle Genetik Yapısı Değiştirilmiş (GDO) herhangi bir tohum kullandırılmamıştır. Ekim alanlarımızda ektirdiğimiz tüm şeker pancarı çeşitleri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünden tescil veya üretim izini almış ve genetik yapısı değiştirilmemiş olduğuna (GDO' lu olmadığına) dair belgeli ve kayıtlı olan çeşitlerdir.

Fabrikalarımızda, GDO' suz tohum çeşitlerinden ürettirdiğimiz şeker pancarlarından elde edilen şeker, en sağlıklı şeker olup, her yaş grubu tarafından güvenle ve gönül rahatlığıyla tüketilebilir.
 
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..