ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURUL KARARLARI


      4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun‘un 3. maddesi hükümlerine istinaden TŞFAŞ' nın özelleştirilmesi hususunda alınmış bulunan Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları;

1- TŞFAŞ' nın özelleştirme kapsamına alınması.

TARİH : 20/12/2000 KARAR NO : 2000/92
KONU : T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Eti Holding A.Ş. ÇELBOR ve bazı İştiraklerin özelleştirme kapsamına alınması

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 14.12.2000 tarih ve 8618 sayılı yazısına istinaden,

 1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş' nin özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi tutulmasına , hazırlık işlemlerinin Sanayi ve Ticaret Başkanlığı ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmesine hazırlık işlemlerinin 6’ay içerisinde tamamlanmasına,

 2. Eti Holding A.Ş’nin özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi tutulmasına, hazırlık işlemlerinin ilgili Devlet Bakanlığı ve Eti Holding A.Ş. tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmesine hazırlık işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanmasına,
 3. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ( MKEK) bağlı ortaklığı Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş nin (ÇELBOR) özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ÇELBOR'un satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yönetiminden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle 1 yıl içerisinde özelleştirilmesine,

 4. MKEK'nun Ortadoğu Teknopark Geliştirme Mühendislik, İnşaat, Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve NİTRO-MAK Makine Kimya –Nitro Nobel Kimya Sanayi A.Ş.'deki hisselerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, hisselerin satış yöntemi ile 1 yıl içerisinde özelleştirilmesine,

  karar verilmiştir.

2- TŞFAŞ' nın özelleştirme kapsamında özelleştirmeye hazırlık süresinin uzatılması.

TARİH : 16/07/2001
KARAR NO : 2001/41
KONU : T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Özelleştirmeye Hazırlık Süre Uzatımı

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 11.06.2001 tarih ve 4026 sayılı yazısına istinaden:

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme kapsamında özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulmasına ilişkin sürenin 20.06.2001 tarihinden itibaren 6 (altı) ay uzatılmasına,

karar verilmiştir.

3- TŞFAŞ' nın özelleştirme kapsamında özelleştirmeye hazırlık süresinin uzatılması.

TARİH : 22/11/2000
KARAR NO : 2001/70
KONU : TŞFAŞ - Özelleştirmeye Hazırlık Süre Uzatımı

Özelleştirme Yüksek Kurulun'ca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 18/10/2001 tarih ve 6892 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınıp 6 (altı) ay süre ile özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulmasına, yine Kurul'un 16.07.2001 tarih ve 2001/41 sayılı kararı ile bu sürenin tamamlanmasını müteakip 6 (altı) ay daha uzatılmasına karar verilmiş olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin; özelleştirme kapsamında özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulmasına ilişkin sürenin 31.05.2002 tarihine kadar uzatılmasına,

karar verilmiştir.

4- TŞFAŞ' nın Bağlı Kuruluşu olan Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Tasfiye edilmesi.

TARİH : 15/04/2002
KARAR NO : 2002/26
KONU : Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Tasfiyesi Hk.

Özelleştirme Yüksek Kurulun'ca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 08/04/2002 tarih ve 2585 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bağlı ortaklığı Adapazarı Şeker Fabrikası A,Ş,'nin tasfiye edilmesine , Tasfiye işlemlerinin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. yetkili organlarınca yerine getirilmesine,

Karar verilmiştir.

5- TŞFAŞ' nın kapsam süre uzatımı ve kullanım dışı varlıkları ile aktiflerinin satışı.

TARİH : 02/06/2003
KARAR NO : 2003/35
KONU : TŞFAŞ'nin kapsam süre uzatımı ve bazı kullanım dışı Varlıkları ile aktiflerinin satışı

Özelleştirme Yüksek Kurulun'ca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 03/04/2003 tarih ve 2834 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin (Şirket);

 1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Şirket ile birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda özelleştirmeye hazırlık işlemlerinin tamamlanmasını teminen hazırlık süresinin 30/06/2003 tarihine kadar uzatılmasına,

 2. Bu süre zarfında Şirketin mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık çalışmaları kapsamında küçültülmeleri amacıyla Şirketin faaliyeti ve kullanımı ile doğrudan doğruya ilgisi olmayan işletme dışı atıl durumdaki varlıklarının satılmasına,

 3. Bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirketin yetkili kılınmasına,

  karar verilmiştir

6- TŞFAŞ' nın Özelleştirme Yol Haritası - 1

TARİH : 27.06.2003
KARAR NO : 2003/40
KONU : Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.'nın Özelleştirme Yol haritası - 1

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca ;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 11/06/2003 tarih ve 4967 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak, özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulmasına karar verilmiş olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker ) ile ilgili olarak;

 1. Kurulumuzun 15.04.2002 tarih ve 2002/26 sayılı Kararı'nın iptaline ve iptal işlemi ile ilgili hususların Türkşeker yetkili organlarınca yerine getirilmesine,

 2. Türkşeker'in aşağıda yer alan bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki hisselerin özelleştirme programına alınmasına, söz konusu hisselerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2003 tarihine kadar tamamlanmasına,

  Bağlı Ortaklık
  Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

  İştirakler
  Türkiye - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık A.Ş.
  Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş.
  Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
  Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
  Kömür İşletmesi A.Ş.
  Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.
  Türkiye kalkınma bankası A.Ş.
  Türk Arap Pazarlama A.Ş.

 3. 31 Ekim 2003 tarihine kadar, İdare ile Türkşeker tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde, Türkşeker'e ait fabrikalalardan portföy grupları oluşturulmasına, bu portöylerin gerekirse anonim şirket haline dönüştürülmesine, bu şirketlerin/portföylerin özelleştirme programına alınmasına ilişkin takvimin belirlenmesine, özelleştirme programına alınan şirketlerin/ portföylerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve 2004 yılı Mayıs ayından itibaren ihale ilanına çıkılmasına ve ihalelerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar tamamlanmasına,
   
 4. Türkşeker'in mali ve hukuki yönden özelleştirmeye hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet ve kullanımı ile doğrudan doğruya ilgisi olmayan işleteme dışı atıl durumdaki varlıklarının ve şeker üretimiyle ilgisi olmayan birimlerin Türkşeker tarafından satılarak sonuçlandırılmasına,

 5. Türkşeker'in özelleştirme sürecinde; özelleştirilen şirketler de dikkate alınarak şeker kotalarının tespit edilmesi, iç fiyat, arz –talep dengesi ve spekülatif etkiler de değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılması, gerekli hallerde şeker fabrikalarında denetimde bulunması, sektörle ilgili her türlü düzenlemelerin yapılması, şeker pancarı üretim kotalarının daraltılması olasılığına karşı; şeker pancarı yerine alternatif ürün (mısır, ayçiçeği, soya fasulyesi, yem bitkisi vb.) ekimi yapılmasını teminen ilgili kuruluşlarca öngörülen tedbirlerin alınması için gerekli hazırlıkların ve girişimlerin yapılması konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın işbirliği yapılmasına,

 6. Türkşeker'in özelleştirme süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde danışman / danışmanlar tutulmasına ve buna ilişkin giderlerin Özelleştirme Fonu'ndan karşılanmasına,

  karar verilmiştir.

7- TŞFAŞ' ne ait Sivas ilindeki 589.320,9 m2'lik taşınmazların özelleştirme programına alınması.

TARİH : 14/11/2003
KARAR NO : 2003/78
KONU : Türkiye Şeker Fabrikaları A,Ş,'ne ait 589.320,9 m2'lik Taşınmazların özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulun'ca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 15.07.2003 tarih ve 6139 sayılı yazısına istinaden;

 1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne ait Sivas ili Merkez ilçe, Yapı Mahallesi. Fılındır Mevkiinde bulunan 149-150 pafta, 374 ada 19 parselde kayıtlı 287,1 m2, 149—150 151 pafta, 374 ada, 22 parselde kayıtlı 157.372 m2, 149-150-151 pafta, 374 ada, 23 parselde kayıtlı 89.280 m2, 149-150-151 pafta, 374 ada, 24 parselde kayıtlı 3.690,8 m2, 149 pafta, 377 ada, 1 parselde kayıtlı 255.866,8 m2 , 149 pafta, 378 ada ,1 parselde kayıtlı 82.824,2 m2 olmak üzere toplam 589.320,9 m2 ‘lik taşınmazların özelleştirme programına alınarak, Sümer Holding A.Ş.'ne devredilmesine,

 2. Söz konusu taşınmazların satış, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı kullanılmak suretiyle özelleştirilmesine,

 3. Özelleştirme işlemlerinin altı (6) ay içerisinde tamamlanmasına

  karar verilmiştir.

8- TŞFAŞ' nin Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'de bulunan % 15 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi.

TARİH : 03.08.2004
KARAR NO : 2004/63
KONU : Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'de bulunan % 15 oranındaki hissenin özelleştirmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca ;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 14/6/2004 tarih ve 5542 sayılı yazısına istinaden

Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'de bulunan 2.850.000.000.000.- TL nominal bedelli %15 oranındaki idare'ye ait hissesin “ Satış Yöntemi” ve “Pazarlık Usulu” ile özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale çerçevesinde Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'de bulunan % 15 oranındaki idare hissesinin ;

 1. 1.250.000-, (Birmilyon ikiyüzellibin ) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Sınırlı Sorumlu Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne satılmasına, Sınırlı Sorumlu Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin sözleşme imzalamaktan ve/veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde idareye vermiş olduğu geçici teminatın İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına.

  Karar verilmiştir.

9- TŞFAŞ' nın Bağlı Kuruluşu olan Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de bulunan % 56 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi.

TARİH : 30.09.2004
KARAR NO : 2004/93
KONU : Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de bulunan %56 oranındaki hissenin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 24/9/2004 tarih ve 9069 sayılı yazısına istinaden;

Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de (Kütahya Şeker) bulunan 2.240.000.000.000.- TL nominal bedelli %56 oranındaki İdare'ye ait hissenin “Satış Yöntemi” ve “Pazarlık Usulü” ile özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale çerçevesinde; Kütahya Şeker'de bulunan %56 oranındaki İdare hissesinin;

 1. 23.820.000.- (Yirmiüçmilyonsekizyüzyirmibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ihale şartları belgesi çerçevesinde satılmasına, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşme imzalamaktan ve/veya İhale Şartları Belgesindeki yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatın İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

 2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına,

  karar verilmiştir.

10- TŞFAŞ' ne ait Ankara ili Etimesgut ilçesindeki 167 adet taşınmazdaki payların özelleştirme programına alınması.

TARİH : 30.12.2004
KARAR NO : 2004/129
KONU : 167 Adet taşınmazdaki TÜRKŞEKER'e ait payların özelleştirme programına alınması

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 03/12/2004 tarih ve 13154 sayılı yazısına istinaden,

 1. Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman ve Elvan Köyleri'nde kayıtlı olup ekli listede yer alan 167 adet parseldeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait payların ve 1096 parseldeki Maliye Hazinesine ait payın özelleştirme programına alınmasına,

 2. Söz konusu arsa ve arazilerin satış, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, kiralama yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine,

 3. Özelleştirme işlemlerinin 18 ay süre içerisinde tamamlanmasına,

  karar verilmiştir.

11- TŞFAŞ' nın Özelleştirme Yol Haritası - 2 ve TŞFAŞ' nın Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. ‘deki paylarının özelleştirme programına alınması.

TARİH : 31/1/2005
KARAR NO : 2005/17
KONU : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yol Haritası -2

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 23/12/2004 tarih ve 15384 sayılı yazısına istinaden;

Kurulu'muzun 20/12/2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulan ve 27/06/2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme Yol Haritası belirlenen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ile ilgili olarak;

 1. TÜRKŞEKER'in bağlı ortaklıklarından Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'de (Şirket) bulunan TÜRKŞEKER'e ait hisselerin özelleştirme programına alınmasına ve bu kararın alındığı tarih itibariyle Şirket'in TÜRKŞEKER'e olan alacak ve borçlarının bu iki kuruluş arasında yapılacak bir protokolle düzenlenmesine,

 2. Sözkonusu hisselerin 12 ay içerisinde satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

 3. Özelleştirme süreci boyunca;

  a) Halihazırda Şirket adına TÜRKŞEKER tarafından sürdürülen pancar ekimi ve alımı ile Şirket adına TÜRKŞEKER'in değişik fabrikalarında gerçekleştirilen şeker üretimi, şeker satışı ve benzeri işlemlerin Şirket ve TÜRKŞEKER arasında mevcut olan protokol kapsamında sürdürülmesine,

  b) Şeker kotalarının tespit ve tahsisinde yetkili olan Şeker Kurumu ile kota tahsisi ve kota aktarılması gibi hususlarda her türlü önlemin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesinde, TÜRKŞEKER ve İdare'nin işbirliği yapmasına,

 4. Kurulumuzun 27.6.2003 tarih ve 2003/40 sayılı Kararı gereğince İdare ile Danışman Firma arasında imzalanan Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi gereği oluşturulacak stratejiler çerçevesinde TÜRKŞEKER'in muhtelif yapılanmalar sağlayarak (Fabrikalar belli portföyler halinde, tek ve/veya şirketleştirilmek üzere) programa alınması ve özelleştirilmelerini teminen TÜRKŞEKER'in özelleştirmeye hazırlık süresinin 31/12/2006 tarihine kadar, yine mezkur Kurulumuz Kararı ile kamu hisseleri özelleştirme programına alınan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'deki kamu hisselerinin satış suretiyle özelleştirilmesine ilişkin sürenin ise 31/12/2005 tarihine kadar uzatılmasına,

  karar verilmiştir.

12- TŞFAŞ' nin ait Afyon Şeker Fabrikası sınırları içindeki bazı taşınmazların özelleştirme programına alınması.

TARİH : 13.6.2005
KARAR NO : 2005/66
KONU : TÜRKŞEKER'e ait AfyonŞeker Fabrika'sı sınırları içindeki bazı taşınmazların özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 8.6.2005 tarih ve 7744 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili olarak;

 1. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne (TÜRKŞEKER) ait Afyon Şeker Fabrikası (Fabrika) sınırları içerisinde kurulu olan Afyon Tarım İşletmesi'nin (İşletme), İşletme TÜRKŞEKER bünyesinde kalacak şekilde, kullanımında bulunan ve ekli listede yer alan toplam 394.096,00 m2'lik 19 adet taşınmazın özelleştirme programına alınmasına,

 2. TÜRKŞEKER'e ait Fabrika sınırları içerisinde kurulu olan Afyon Tarım İşletmesi'nin kullanımında bulunan ve ekli listede yer alan 7923 nolu parselin ifraz edilerek 2.776.637,00 m2'lik kısmın Fabrikanın kullanımı için TÜRKŞEKER'e bırakılmasına, kalan 1,805,904 m2'lik kısmın özelleştirme programına alınmasına,

 3. Ekili alanlarla ilgili hususlar da dahil olmak üzere ekli listede yer alan taşınmazların devirleriyle ilgili hususların, TÜRKŞEKER ve ÖİB arasında düzenlenecek bir protokol ile belirlenmesine,

 4. Söz konusu taşınmazların satış, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, kiralama ve işletme hakkı verilmesi yöntemlerinden bir veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine,

 5. Özelleştirme işlemlerinin 18 ay süre içerisinde tamamlanmasına,

  karar verilmiştir.

13- TŞFAŞ' ne ait Malatya Şeker Fabrikası sınırları içindeki bazı taşınmazların özelleştirme programına alınması

TARİH : 13.6.2005
KARAR NO : 2005/73
KONU : TÜRKŞEKER'e ait bazı taşınmazların özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 6/6/2005 tarih ve 7615 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 20.12.2000 tarih ve 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ile ilgili olarak;

 1. a) TÜRKŞEKER'e ait üzerinde Malatya Şeker Fabrikasının (Fabrika) bulunduğu ve anılan Fabrika'nın üretimiyle doğrudan ilişkisi olmayan (ek-1 liste) taşınmazların doğrudan özelleştirme programına alınmasına, özelleştirme programına alınan taşınmazlar içerisinde yer alan ve halen Fabrikanın kullanımında bulunan varlıkların TÜRKŞEKER tarafından yapılacak ihtiyaç planlaması çerçevesinde ve/veya ilgili birimler uygun bir yere taşınana kadar Fabrika tarafından kullanılmaya devam edilmesine,

  b) TÜRKŞEKER'e ait ve Fabrikanın kullanımında bulunan 1072 ada ve 15 nolu parselin; TÜRKŞEKER ile görüşülerek tespit edilecek olan doğrudan şeker üretimi için gerekli birimlerin olduğu bölümün Fabrikanın kullanımı için TÜRKŞEKER'e bırakılacak şekilde ifraz edilmesine, kalan bölümün ise özelleştirme programına alınmasına; Fabrikanın özelleştirme işlemleri tamamlanana kadar özelleştirme programına alınan bölüm içerisinde yer alan Fabrika'nın ihtiyaç duyacağı varlıkların ve birimlerin fabrika tarafından kullanımına devam edilmesine,

 2. Söz konusu taşınmazların satış, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, kiralama ve işletme hakkı verilmesi yöntemlerinden bir veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine,

 3. Özelleştirme işlemlerinin 18 ay süre içerisinde tamamlanmasına,

  karar verilmiştir.

14- TŞFAŞ' ne ait Ankara ili Ayaş ilçesindeki taşınmazın özelleştirme programına alınması.

TARİH : 26.08.2005
KARAR NO : 2005/102
KONU : TÜRKŞEKER'e ait taşınmazın özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01/08/2005 tarih ve 9952 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 20/12/2000 tarih ve 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlerine tabi tutulan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ile ilgili olarak;

 1. TÜRKŞEKER'e ait Ankara İli Ayaş ilçesi 234 ada 29 parsel no'lu taşınmazın özelleştirme programına alınmasına,

 2. Söz konusu taşınmazın satış, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, kiralama ve işletme hakkı verilmesi yönlerinden bir ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine,

 3. Özelleştirme işlemlerinin 18 ay süre içerisinde tamamlanmasına,

  karar verilmiştir.

15- TŞFAŞ' nin Adapazarı Şeker Fab. A.Ş.'de bulunan % 95,37 oranındaki hissenin özelleştirilmesi.

TARİH : 11/10/2005
KARAR NO : 2005/119
KONU : Adapazarı Şeker Fab. A.Ş.'de bulunan % 95,37 oranındaki hissenin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 13/9/2005 tarih ve 11392 sayılı yazısına istinaden;

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.'de (Adapazarı Şeker) bulunan %95,37 oranındaki İdare'ye ait hissenin "Satış Yöntemi" ve "Pazarlık Usulü" ile özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale çerçevesinde Adapazarı Şeker'de bulunan %95,37 oranındaki İdare hissesinin;

 1. 45.750.000.- (Kırkbeşmilyonyediyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 45.500.000.- (Kırkbeşmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Şeker Gıda Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Şeker Gıda Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve 43.000.000.- (Kırküçmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren TÜTSAB Tekel ve Gıda Ürünleri Toptan Satıcılar Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, TÜTSAB Tekel ve Gıda Ürünleri Toptan Satıcılar Birliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

 2. Bu karar çerçevesinde hisse satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına,

  karar verilmiştir.

16- TŞFAŞ' e ait varlıklardan olup “ tarım alanı” kullanımı ile ilgili düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması.

TARİH : 07.11.2005
KARAR NO : 2005/126
KONU : TÜRKŞEKER-Afyon Tarım İşletmesi Alanı İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 24/10/2005 tarih ve 13768 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 13/06/2005 tarih ve 2005/66 sayılı Kararı ile özelleştirme Programına alınan mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker)'ye ait Afyonkarahisar İli Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar üzerinde “tarım alanı” kullanım kararı önerilmesine ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

Karar verilmiştir.

17- TŞFAŞ' e ait Bor,Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikalarının özelleştirme programına alınması.

TARİH : 1/12/2005
KARAR NO : 2005/130
KONU : Bor,Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikasının özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 11/10/2005 tarihli ve 13078 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 20/12/2000 tarih, 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemlerine tabi tutulmasına karar verilen, 27/6/2003 tarih, 2003/40 ve 31/1/2005 tarih, 2005/17 sayılı kararları ile “Özelleştirme Yol Haritası” belirlenen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait;

 1. Bor Şeker Fabrikası, Ereğli Şeker Fabrikası ve Ilgın Şeker Fabrikası'nın (tüm çalışanlarıyla birlikte) özelleştirme programına alınmasına,

 2. Söz konusu Fabrikaların satış yöntemi kullanılmak suretiyle özelleştirilmesine,

 3. İlgili tüm tarafların lüzum gördükleri bütün konuları düzenlenecek protokol/protokoller ile tespit etmelerine,

 4. Özelleştirme işlemlerinin 18 ay içerisinde tamamlanmasına,

  karar verilmiştir.

18- TŞFAŞ'ne ait Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin varlıklarının özelleştirme programına alınması.

TARİH : 1/12/2005
KARAR NO : 2005/133
KONU : TÜRKŞEKER'e ait Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin varlıklarının özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) 9/11/2005 tarih ve 14381 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 20/12/2000 tarih ve 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ile ilgili olarak;

 1. TÜRKŞEKER'e ait Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin (İşletme) -İşletme TÜRKŞEKER bünyesinde kalacak şekilde- kullanımında bulunan ve ekli listede yer alan taşınmaz hisselerinin özelleştirme programına alınmasına,

 2. Ekli listede yer alan taşınmazların devirleriyle ilgili hususların, TÜRKŞEKER ve ÖİB arasında düzenlenecek bir protokol ile belirlenmesine,

 3. Söz konusu varlıkların satış yöntemi ile özelleştirilmesine,

 4. Özelleştirme işlemlerinin 18 ay süre içerisinde tamamlanmasına,

  karar verilmiştir.

19- TŞFAŞ'ne ait varlıklardan olup 07/11/2005 tarih ve 2005/126 sayılı ÖYK kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanan taşınmazların Maliye Hazinesine devredilmesi.

TARİH : 21.02.2006
KARAR NO : 2006/12
KONU : Afyon Şeker Fabrikası Taşınmazı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (idare) 20/01/2006 tarihli ve 829 sayılı yazısına istinaden;

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait varlıklardan olup Kurulumuzun 13/06/2005 tarih ve 2005/66 sayılı Kararı ile özelleştirme programına alınan ve Kurulumuzun 07/11/2005 tarih ve 2005/126 sayılı kararı ile “tarım alanı” kullanım kararı önerilmesine ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanan,

 1. Afyon Şeker Fabrikası (Fabrika) sınırları içerisinde kurulu olan Afyon Tarım İşletmesi'nin (İşletme) İşletme Türkşeker bünyesinde kalacak şekilde kullanımında bulunan ve söz konusu karar ekli listede yer alan toplam 394.096,00 m2 ‘lik 19 adet taşınmazın,

 2. Fabrika sınırları içerisinde kurulu olan İşletme'nin kullanımında bulunan ve aynı karar eki listede yer alan 7923 nolu parselin ifraz edilmesi sonucu ayrılan 1.805.904,00 m2 ‘lik 8831 parsel nolu taşınmazın, 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden bilabedel Maliye Hazinesine devredilmesine,

 3. Söz konusu taşınmazın devrine ilişkin tüm işlemlerin yerine getirilmesinde Türkşeker ıdare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri bir protokol/ protokoller ile tespit etmelerine,

  karar verilmiştir.

20- TŞFAŞ'ne ait iken özelleştirme programına alınan Ankara ili , Ayaş ilçesindeki taşınmazın Maliye Hazinesine devredilmesi.

TARİH : 26.05.2006
KARAR NO : 2006/39
KONU : Ankara/Ayaş Taşınmazı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (idare) 11/04/2006 tarihli ve 3655 sayılı yazısına istinaden;

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait varlıklardan olup Kurulumuzun 26/08/2005 tarihli ve 2005/102 sayılı Kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınan,

 1. Ankara ili , Ayaş ilçesi, 234 ada, 29 parsel no'lu taşınmazın “Emniyet Amirliğ Hizmetlerinde” kullanılmak üzere 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmek üzere bilabedel Maliye Hazinesine devredilmesine,

 2. Sözkonusu taşınmazın devrinin, ilgili kurum ve kuruluşlardan ( Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.) gerekli izinlerin alınmasını müteakip yapılmasına,

 3. Devir işlemlerinin Türkşeker tarafından yerine getirilmesi ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri bir protokol/ protokoller ile tespit etmelerine,

  karar verilmiştir.

21- ÖYK ‘nun 13/06/2005 tarihli ve 2005/73 sayılı kararı doğrultusunda TŞFAŞ'ne ait Malatya Şeker Fabrikası sınırları içerisindeki 1.a ve 1.b bendinde belirtilen taşınmazların Malatya Belediye Başkanlığı'na ve Maliye Hazinesine devredilmesi.

TARİH :08/08/2006
KARAR NO : 2006/62
KONU : Malatya Şeker Fabrikası Taşınmazı

Özelleştirme Yüksek Kurulun'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 30/06/2006 tarihli ve 6138 sayılı yazısına istinaden,

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait varlıklardan olup Kurulumuzun 13/06/2005 tarihli ve 2005/73 sayılı kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınan ve bu kararın;

1.a) bendinde belirtilen taşınmazlardan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce kamulaştırma işlemleri devam eden 290 ada 14,19,25,26,27 ve 28 nolu parseller hariç diğer tüm taşınmazların,

1.b) bendinde belirtilen 1072 ada ve 15 nolu parselin ifazından sonra oluşan 1072 ada 19,21 ve 22 parsel nolu taşınmazların, Malatya Belediye Başkanlığı'nın imar planları kararları doğrultusunda;”hayvanat bahçesi,olimpik ölçülere uygun yüzme havuzu ve spor kompleksleri, arberetum, su oyun ve gösteri alanları, suni gölet, aquapark,amfi tiyatro, halka hizmet verebilecek muhtelif aktivitelir, sosyal tesisler, yerel ürünlerin tanıtımını temin edebilecek teşhir ve buluşma merkezleri ile diğer peyzaj donatıları gibi” kamu ve belediye hizmetlerinde kullanılması kaydıyla, bilabedel Malatya Belediye Başkanlığı'na

1.b) bendinde belirtilen 1072 ada ve 15 nolu parselin ifrazından sonra oluşan 1072 ada 20 parsel nolu taşınmazın diyanet hizmetlerinde kullanılması kaydıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmek üzere, bilabedel Maliye Hazinesi'ne 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden devredilmesine,

 1. Devre konu tüm taşınmazların Türkşeker tarafından yapılacak ihtiyaç planlaması çerçevesinde, Malatya Şeker Fabrikası'nın özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanımına devam edilmesine, bu hususun tapu devir işlemlerinden önce taraflarca protokole bağlanmasına,

 2. Sözkonusu taşınmazların devrinin varsa ilgili kurum ve kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.) izinlerin alınmasına müteakip yapılmasına,

 3. Devir işlemlerinin Türkşeker/Malatya Belediye Başkanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilmesi ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri protokol/protokoller ile tespit etmelerine,

  karar verilmiştir.

22- Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin Kapatılması.

TARİH : 10.11.2006
KARAR NO : 2006/89
KONU : Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin Kapatılması

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 06/10/2006 tarih ve 8984 sayılı yazısına istinaden,

Kurulumuzun 20/12/2000 tarihli ve 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme Kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) yetkili organlarınca hiçbir fonksiyonu kalmadığı bildirilen Sarmısaklı Tarım İşletmesi'nin, 4046 sayılı Kanun'un 3/e maddesi çerçevesinde kapatılmasına ve kapatma ile ilgili tüm işlemlerin Türkşeker tarafından yerine getirilmesine,

Karar verilmiştir.

23- ÖYK ‘nun 13/06/2005 tarihli ve 2005/73 sayılı kararı doğrultusunda 290 ada 19 ve 28 nolu parsellerden toplam 7000 m2 lik alanın ifraz edildikten sonra Maliye Hazinesine devredilmesi.

TARİH : 10.11.2006
KARAR NO : 2006/90
KONU : Malatya Taşınmazı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (idare) 11/10/2006 tarihli ve 9086 sayılı yazısına istinaden;

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait varlıklardan olup Kurulumuzun 13/06/2005 tarihli ve 2005/73 sayılı Kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınan,

 1. Malatya ili , Merkez ilçesi, 290 ada, 19 ve 28 no'lu parsellerden toplam 7.000 m2 ‘lik alanın ifraz edildikten sonra “Emniyet Hizmetlerinde” kullanılmak üzere 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmek üzere bilabedel Maliye Hazinesine devredilmesine,

 2. Sözkonusu taşınmazın devrinin, ilgili kurum ve kuruluşlardan ( Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.) gerekli izinlerin alınmasını müteakip yapılmasına,

 3. Devir işlemlerinin Türkşeker tarafından yerine getirilmesi ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri bir protokol/ protokoller ile tespit etmelerine,

  karar verilmiştir.

24- Afyon Tarım İşletmesi'nin Kapatılması.

TARİH : 10.11.2006
KARAR NO : 2006/92
KONU : Afyon Tarım İşletmesi'nin Kapatılması

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 11/04/2006 tarihli ve 3652 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 20/12/2000 tarihli ve 2000/92 sayılı Kararı ile özelleştirme Kapsamına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) yetkili organlarınca hiçbir fonksiyonu kalmadığı bildirilen Afyon Tarım İşletmesi'nin, 4046 sayılı Kanun'un 3/e maddesi çerçevesinde kapatılmasına ve kapatma ile ilgili tüm işlemlerin Türkşeker tarafından yerine getirilmesine,

Karar verilmiştir.

25- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yol Haritası – 3

TARİH : 21/12/2006
KARAR NO : 2006/95
KONU : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yol Haritası – 3

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ( idare ) 14.11.2006 tarih ve 10445 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 20/12/2000 tarih ve 2000/92 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulan ve 27/06/2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme Yol Haritası belirlenen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) ile ilgili olarak; Kurulumuzun 27.6.2003 tarih ve 2003/40 sayılı Kararı gereğince İdare ile Danışman Firma arasında imzalanan Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi gereği oluşturulacak stratejiler çerçevesinde TÜRKŞEKER'in muhtelif yapılanmalar sağlayarak ( Fabrikalar belli portföyler halinde, tek ve/veya şirketleştirmek üzere ) programa alınması ve özelleştirilmelerini teminen özelleştirmeye hazırlık süresi 31.12.2006 tarihine kadar uzatılmış olan TÜRKŞEKER'in hazırlık çalışmalarının devam etmesi nedeniyle özelleştirmeye hazırlık süresinin 31.12.2008 tarihine kadar uzatılmasına,

Karar verilmiştir. 

26- Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker

TARİH : 18.9.2007
KARAR NO : 2007/54
KONU : Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker

Özelleştirme Yüksek Karulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlağı'nın 05/9/2007 tarihli ve 7232 sayılı yazısına istinaden;

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ( Türkşeker ) ne ait iken Kurulumuzun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınarak satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilen ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( İdare ) kararı ile Sümer Holding A.Ş.' ye (Holding) devredilen Bor Şeker Fabrikası, Ereğli Şeker Fabrikası ve Ilgın Şeker Fabrikası ile ilgili olarak;

1. Söz konusu Kurulumuz kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada tesis edilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 05/04/2007 tarih ve YD.İtiraz No: 2007/87 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğinin yerine getirilmesini teminen Kurulumuzun 01.12.2005 tarih ve 2005/130 sayılı kararının iptaline,

2. Söz konusu iptal çerçevesinde Bor Şeker Fabrikası, Ereğli Şeker Fabrikası ve Ilgın Şeker Fabrikasının (tüm çalışanları ile birlikte ) eski statüsüne iade edilerek Türkşeker'e devredilmesine,

3. Anılan üç şeker fabrikasındaki fiili devir tarihi itibariyle tespit edilecek (B) Güvenlik Şekeri dışındaki şeker steoklarının bedelinin Türkşeker ve Holding tarafından belirlenecek fiyat üzerinden hesaplanmak suretiyle Türkşeker tarafından Holdinge ödenmesine,

4. Anılan üç şeker fabrikasında 2007/2008 kampanya dönemi şeker üretimi için Holding ve/veya fabrikalar tarafından yaptırılan pancar ekimlerine bağlı bütün harcama ve ödemeler ile fabrikalarda halen devam eden bakım/onarım idame, yenileme ve revizyon gibi fabrikaların üretime hazırlanmasın ile ilgili bütün harcamaların fiili devir tarihi itibariyle taspit edilerek Türkşeker tarafından Holdinge ödenmesine,

5. İptal, iade/devir ve ödemeler ilişkin diğer hususların Holding ile Türkşeker arasında yapılacak protokol/protokoller ile belirlenmesine, söz konusu protokollerin ve bu kararın 3. ve 4. maddesine istinaden yapılacak anlaşmaların İdare'nin onayından sonra yürürlüğe girmesine,

Karar verilmiştir,

27- Lüleburgaz sarımsaklı (17.619.347,35 m2'lik) Taşınmazlarının özelleştirilmesi.

TARİH : 18/9/2007
KARAR NO : 2007/55
KONU : Lüleburgaz sarımsaklı (17.619.347,35 m2'lik) Taşınmazlarının özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 5/9/2007 tarih ve 7233 sayılı yazısına istinaden,

Kurulumuzun 1/12/2005 tarihli ve 2005/133 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınarak 6/6/2007 tarihli ve 2007/37 sayılı karar ile özelleştirme süresi 31/12/2008 tarihine uzatılan ve İdare kararı ile Sümer Holding A.Ş. (Holding)'ye devredilen, Kurulumuzun 1/5/2007 tarihli ve 2007/26 sayılı Kararı ile "Tarımsal Amaçlı Entegre Tesis Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsul Alanı, Doğal Karakteri Korunacak Ağaçlık Alan, Sosyal-Teknik Altyapı Alanları" olarak kullanım kararına ilişkin düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanan, Holdinge ait Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Sarmısaklı Çiftliği Mevkiindeki 71 ayrı parselden oluşan toplam 17.619.347,35 m2'lik taşınmazların (Taşınmaz) "Satış Yöntemi" ve "Pazarlık Usulü" ile özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartları Belgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale çerçevesinde Taşınmazın;

1. 58.000.000 (Ellisekizmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve Taşınmazın 57.050.000 (Elliyedimilyonellibin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Sancak İnşaat Turizm Nakliye ve Dış Ticaret A.Ş.ye İhale Şartları Belgesi çerçevesinde satılmasına, Sancak İnşaat Turizm Nakliye ve Dış Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2. Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

28- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'deki kamu hisselerinin özelleştirme programına alınması.

TARİH : 8/10/2007
KARAR NO : 2007/57
KONU : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'deki kamu hisselerinin özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 18/9/2007 tarih ve 7527 sayılı yazısına istinaden;

1. Halen özelleştirme kapsamında olan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)'deki kamu hisselerinin özelleştirme programına alınmasına,

2. Türkşeker A.Ş.'ye ait fabrika, işletme ve diğer varlıkların "satış" yöntemi kullanılması suretiyle özelleştirilmesine, bu yöntemin; fabrika, işletme ve diğer varlıkların tek veya portföy grupları şeklinde özelleştirilmesi halinde "varlık satışı", fabrika, işletme ve diğer varlıkların tek veya portföy gruplarından anonim şirket kurularak özelleştirilmesi halinde ise "hisse satışı" suretiyle uygulanmasına,

3. Özelleştirme işlemlerinin 24 (Yirmidört) ay içerisinde tamamlanmasına,

4. Devir ve gerekli diğer işlemlerin İdare ve ilgili kurumlar tarafından lüzum görülen konularda protokol/protokoller düzenlenmek suretiyle yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

29- Malatya Şeker Fabrikası Taşınmazı

TARİH : 04.02.2008
KARAR NO : 2008/11
KONU : Malatya Şeker Fabrikası Taşınmazı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 10/12/2007 tarihli ve 10080 sayılı yazısına istinaden,

Kurulumuzun, 13/6/2005 tarihli ve 2005/73 sayılı Kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye (Türkşeker A.Ş.) ait taşınmazlarla ilgili olarak;

Kurulumuzdan istihsal edilen 08/8/2006 tarihli ve 2006/62 sayılı sayılı Kararın Danıştay 13. Dairesi'nin (2006/4210 Esas ) 27/11/2006 tarihli ve 2006/4210 sayılı kararı da dikkate alınarak iptaline;

Bu karar ve tarafların yenilenmiş olan talapleri de gözetilerek;

Kurulumuzun 13/6/2005 tarihli ve 2005/73 sayılı ve 08/10/2007 tarihli ve 2007/57 sayılı kararları çerçevesinde özelleştirme programına alınan Türkşeker A.Ş.ye ait taşınmazlarla ilgili olarak; 4046 sayılı kanunun 2/i maddesine istinaden;

1. Malatya İli,Merkez İlçe,İnönü Mahallesi 1072 ada 19 nolu parselden yaklaşık 23.000 m2 alan ile 289 ada 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ve 62, 290 ada 1, 2, 4, 5, 6, 13, 17, 20, 21, 23, 30, 33, 36 nolu parseller ve 291 ada 14 nolu parselde bulunan hisse ile birlikte toplam 200.000 m2 ‘lik alanın “Hastane ve Sağlık Kampusu “ yapımı amacıyla Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere bilabedel Maliye Hazinesine devrine,

2. Malatya İli, Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 1072 ada , 19 nolu parselden yaklaşık 65.000m2 alanın “Spor Tesisi “ yapılmak üzere Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmek üzere bilebedel Maliye Hazinesine devrine,

3. Söz konusu dava kararı öncesi devir/tahsisi tamamlanan Malatya İli, Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 1072 ada, 20 nolu parselin diyanet hizmetlerinde kullanılması kaydıyla Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmek üzere bilebedel Maliye Hazinesine devrinin onayına,

4. Malatya İli,Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 1072 ada 19 nolu parselin; parselde bulunan Şeker İlköğretim Okulunun, Malatya Belediyesinin o civarda ihtiyacı gidermeye yetecek kadar yeri (arsa) tahsis ederek yeni bir okul yapılıp hizmete girinceye kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılması ve yine bu parsel alnında yer alan derin su kuyuları ile İdare Binasının Türkşeker A.Ş.'de kullanımının devamını sağlayacak büyüklükte alanın ifraz edilerek ayrılması, ayrıca 1 ve 2. maddede bahsi geçen kurum ve kuruluşlara devredilecek olan bu parseldeki söz konusu yerler ayrıldıktan sonra kalan kısmı ile 1072 ada 4, 7, 8, 9, 17, ve 22 nolu parsellerin “hayvanat bahçesi, olimpik ölçülere uygun yüzme havuzu ve spor kompleksleri, arberetum, su oyun ve gösteri alanları, suni gölet, aquapark, amfi tiyatro, halka hizmet verebilecek muhtelif aktiviteler, sosyal tesisler yerel ürünlerin tanıtımını temin edebilecek teşhir ve “buluşma merkezleri ile diğer payzaj donatıları gibi” kamu ve belediye Hizmetlerinde kullanılması kaydıyla Malatya Belediye Başkanlığına bilabedel devri.

5. Devre konu tüm taşınmazların ifraz işlemlerinin;devir ve/veya tahsisine karar verilen idareler; ( Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya Belediye Başkanlığı) ve Türkşeker A.Ş. arasında yapılacak teknik mutabakatlar sonucu taraflarca protokole bağlanarak tamamlanmasına,

6. Söz konusu taşınmazların devrinin varsa ilgili kurum ve kuruluşlardan ( Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.) gerekli izinlerin alınmasını müteakip yapılmasına,

7. Anılan taşınmazların tahsis nedeninin tapuya derci suretiyle devir işlemlerinin sonuçlandırılmasına,

8. Tahsis işlemleri sonucu,tarafların anılan alanlardaki projelerini uygulamaya geçireceği zamana kadar,bu alanların Türkşeker A.Ş. tarafından kullanılması ve tarafların lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri protokol/protokoller ile tespit etmelerine,

karar verilmiştir.

30- Sümer Holding AŞ, Sümer Halı AŞ ve Türkşeker AŞ

TARİH : 10.3.2008
KARAR NO : 2008 / 16
KONU : Sümer Holding AŞ, Sümer Halı AŞ ve Türkşeker AŞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 24/01/2008 tarih ve 517 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 08/9/2007 tarihli ve 2007/58 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Sümer Halıcılık ve El Sanatları San. ve Tic. AŞ'ye ait fabrika, mağaza ve diğer varlıkların “satış” yöntemi kallanılması suretiyle 31/12/2008 tarihine kadar özelleştirilmesine,

2. Kurulumuzun 08/9/2007 tarihli ve 2007/57 sayılı Kararı ile kamu hisseleri özelleştirme programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker )'de hisse bütünlüğünün sağlanmasını teminen, hisselerinin tamamı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ'ye ait Türkşeker AŞ hisselerinin bilabedel İdare'ye devredilmesine ve anılan hisselerin mezkur kararımızda yer alan yöntem ve süre içerisinde özelleştirilmesine,

3. Devir ve gerekli diğer işlemlerin İdare ve ilgili kurumlar tarafından protokol / protokoller düzenlemek suretiyle yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

31- Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait varlıkların özelleştirilmesi.

TARİH : 14.7.2008
KARAR NO : 2008/42
KONU : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait varlıkların özelleştirilmesi.

Özelleştirme İdare Başkanlığı'nın ( İdare ) 17/6/2008 tarihli ve 4539 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 08/10/2007 tarih ve 2007/57 sayılı kararı ile Hazineye ait kamu hisseleri özelleştirme programına alınan ve yine Kurulumuzun 10/3/2008 tarih ve 2008/16 sayılı Kararı ile Sümer Holding A.Ş. ye ait iştirak hissesi bedelsiz olarak İdare'ye devredilmiş olan Türkiye Şeker Farikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)'ye ait varlıkların özelleştirilmesini teminen; Türkşeker A.Ş. nin özelleştirilmesi çalışmalarında hazırlanan ve Kurulumuzca uygun bulunan Strateji Raporu ve bu rapora ilave “Ek Strateji Raporu”nda yer alan değerlendirme ve öneriler de dikkate alınarak;

1. Türkşeker A.Ş.ye ait şeker fabrikalarının coğrafi bazlı portföy grupları halinde özelleştirilmesine,
2. Her bir portföy grubunun ayrı ayrı ve kendi içinde bir bütün halinde “varlık satışı” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

3. Coğrafi bazlı portföy gruplarının,
Portföy A: Kars, Erciş, Ağrı, Muş, ve Erzurum Şeker Fabrikaları,
Portföy B: Elazığ, Malatya, Erzincan, ve Elbistan Şeker Fabrikaları,
Portföy C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları,
Portföy D: Bor, Ereğli, ve Ilgın Şeker Fabrikaları, Portföy
E: Uşak, Alpullu, Burdur, ve Afyon Şeker Fabrikaları,
Portföy F: Eskişehir, ve Ankara Şeker Fabrikaları
şeklinde belirlenmesine

4. Yapılacak ihaleler için İdare tarafından hazırlanacak şartnamelerde, coğrafi bazlı portföy gruplarını satın alan alıcılara, portföy grubu için Şeker Kurulu tarafından belirlenecek toplam şeker kotası çerçevesinde en az 5 (beş) yıl üretim şartı getirilmesine,

5. Özelleştirme ihalelerine; Portföy A, Portföy B ve Portföy C' den başlanmasına, sonra Portföy D, Portföy E, ve Portföy F ile devam edilmesine,

6. Türkşeker A.Ş. nin Tohum İşleme Fabrikası ve EMAF-Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası ile Afyon, Erzincan, Turhal, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikalarının ayrı ayrı “varlık satışı” yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

7. Özelleştirmelerin 2 (İki) yıl içerisinde gerçekleştirilerek tamamlanmasına,bu karar ile ilgili yapılması gerekli işlemlerin İdare tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

32- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'deki kamu hisselerinin özelleştirme programına alınması

TARİH : 12/8/2008
KARAR NO : 2008/50
KONU : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. deki kamu hisselerinin özelleştirme programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (İdare) 6/8/2008 tarihli ve 5900 sayılı yazısı dikkate alınarak;

Kurulumuzun, 8/10/2007 tarihli ve 2007/57 sayılı Kararı çerçevesinde özelleştirme programına alınan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.) ile ilgili olarak;
a) Danıştay İdari İdari Dava Daireleri Kurulunun (DDDK) 12/6/2008 tarihli ve 2008/497 sayılı Kararı ile yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen Türkşeker A.Ş. ile ilgili Kurulumuzun 8/10/2007 tarihli ve 2007/57 sayılı Kararı ile 14/7/2008 tarihli ve 2008/42 sayılı Kararımızın iptaline,
b) Türkşeker A.Ş.'deki Hazineye ait hisselerin özelleştirme programına alınmasına,
c) Kurulumuzun 10/3/2008 tarih ve 2008/16 sayılı Kararı ile Sümer Holding A.Ş. ye ait iştirak hissesi bedelsiz olarak İdare'ye devredilmiş olan Türkşeker A.Ş.'ye ait varlıkların özelleştirilmesini teminen; Türkşeker A.Ş. nin özelleştirilmesi çalışmalarında hazırlanan ve Kurulumuzca uygun bulunarak kabul edilen Strateji Raporu ve bu rapora ilave "Ek Strateji Raporu"nda yer alan değerlendirme ve öneriler de dikkate alınarak;

1. Türkşeker A.Ş.'ye ait şeker fabrikalarının coğrafi bazlı portföy grupları halinde özelleştirilmesine,

2. Her bir portföy grubunun ayrı ayrı ve kendi içinde bir bütün halinde "satış" yöntemiyle özelleştirilmesine, satışın "varlık satışı" suretiyle gerçekleştirilmesine,

3. Coğrafi bazlı portföy gruplarının;
Portföy A: Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum Şeker Fabrikaları,
Portföy B: Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan Şeker Fabrikaları,
Portföy C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları,
Portföy D: Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikaları,
Portföy E: Uşak, Alpullu, Burdur ve Afyon Şeker Fabrikaları,
Portföy F: Eskişehir ve Ankara Şeker Fabrikaları
şeklinde belirlenmesine,

4. Yapılacak ihaleler için İdare tarafından hazırlanacak şartnamelerde, coğrafi bazlı portföy gruplarını satın alan alıcılara, portföy grubu için Şeker Kurulu tarafından belirlenecek toplam şeker kotası çerçevesinde en az 5 (beş) yıl şeker üretim şartı getirilmesine,

5. Özelleştirme ihalelerine; Portföy A, Portföy B ve Portföy C'den başlanmasına, sonra Portföy D, Portföy E ve Portföy F ile devam edilmesine,

6. Türkşeker A.Ş. nin Tohum İşleme Fabrikası ve EMAF-Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası ile Afyon, Erzincan, Turhal, Ankara ve Eskişehir Makine Fabrikalarının ayrı ayrı "varlık satışı" yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

7. Özelleştirmelerin 2 (iki) yıl içerisinde gerçekleştirilerek tamamlanmasına,

8. Bu Karar ile ilgili yapılması gerekli işlemlerin İdare tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

33- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait Susurluk Şeker Fabrikasının ve diğer varlıkların Özelleştirilmesi.

TARİH : 20.11.2008
KARAR NO : 2008/65
KONU : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait Susurluk Şeker Fabrikasının ve diğer varlıkların Özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 08/10/2008 tarihli ve 7369 sayılı yazısı dikkate alınarak;
Kurulumuz tarafından uygun bulunan Strateji ve Ek Strateji Raporları dikkate alınarak Kurulumuzun 12/8/2008 tarihli ve 2008/50 sayılı Kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili olarak;

1. 1.Anılan Kararımızda herhangi bir grupta gösterilmeyen Susurluk Şeker Fabrikasının Portföy E'ye dahil edilerek Portföy E ‘nin : Uşak, Alpulu, Burdur, Afyon ve Susurluk Şeker Fabrikaları olarak belirlenmesine,

2. Herhangi bir portföy grubuna dahil edilmeyen diğer varlıkların “satış “ yöntemi kullanılmak suretiyle özelleştirilmesine,

3. Bu karar ile ilgili işlemlerin idare tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

 1. Gerçek kişi
 2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..