BİLANÇO

 
Bilanço Yılını Seçiniz :

  Tutarı
-AKTİF (VARLIKLAR) 
-DÖNEN VARLIKLAR5.781.115.716,51
-HAZIR DEĞERLER7.779.017,11
1Kasa1.356.011,62
2Alınan Çekler0,00
3Bankalar6.411.269,24
4Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)0,00
5Diğer Hazır Değerler11.736,25
-MENKUL KIYMETLER0,00
1Hisse Senetleri0,00
2Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları0,00
3Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları0,00
4Diğer Menkul Kıymetler0,00
5Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılığı (-)0,00
-TİCARİ ALACAKLAR2.099.008.709,97
1Alıcılar2.094.852.224,41
2Alacak Senetleri0,00
3Alacak Senetleri Reeskontu (-)0,00
4Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0,00
5Verilen Depozito ve Teminatlar93.463,95
6Diğer Ticari Alacaklar4.063.021,61
7Şüpheli Ticari Alacaklar21.183.413,00
8Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)21.183.413,00
-DİĞER ALACAKLAR9.900.347,45
1Ortaklardan Alacaklar41.716,73
2İştiraklerden Alacaklar0,00
3Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0,00
4Personelden Alacaklar1.577.153,26
5Diğer Çeşitli Alacaklar8.281.477,46
6Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)0,00
7Şüpheli Diğer Alacaklar4.003.335,50
8Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)4.003.335,50
-STOKLAR3.614.948.449,36
1İlk Madde ve Malzeme255.498.659,15
2Yarı Mamüller14.188.252,06
3Mamüller3.342.539.635,65
4Ticari Mallar295.157,51
5Diğer Stoklar2.036.425,42
6Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0,00
7Verilen Sipariş Avansları390.319,57
-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ0,00
1Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri0,00
2Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı0,00
3Taşeronlara Verilen Avanslar0,00
-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI14.492.990,48
1Gelecek Aylara Ait Giderler11.566.123,60
2Gelir Tahakkukları2.926.866,88
-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR34.986.202,14
1Devreden Katma Değer Vergisi34.663.379,55
2İndirilecek Katma Değer Vergisi0,00
3Diğer Katma Değer Vergisi0,00
4Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar222.328,26
5İş Avansları0,00
6Personel Avansları45.828,22
7Sayım ve Tesellüm Noksanları56.771,89
8Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar0,00
9Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)2.105,78
-DURAN VARLIKLAR 730.502.310,07
-TİCARİ ALACAKLAR48.078.259,42
1Alıcılar47.606.049,00
2Alacak Senetleri0,00
3Alacak Senetleri Reeskontu (-)0,00
4Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0,00
5Verilen Depozito ve Teminatlar472.210,42
6Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0,00
-DİĞER ALACAKLAR2.675.681,64
1Ortaklardan Alacaklar2.621.181,64
2İştiraklerden Alacaklar0,00
3Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0,00
4Personelden Alacaklar0,00
6Diğer Çeşitli Alacaklar54.500,00
7Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)0,00
8Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0,00
-MALİ DURAN VARLIKLAR288.871,77
1Bağlı Menkul Kıymetler288.871,77
2Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0,00
3İştirakler0,00
4İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0,00
5İştiraklerden Sermaye Payları Değer Düşük.Karşılığı (-)0,00
7Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0,00
8Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük. Karşılığı (-)0,00
9Diğer Mali Duran Varlıklar0,00
10Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)0,00
-MADDİ DURAN VARLIKLAR679.022.359,15
1Arazi ve Arsalar101.924.456,85
2Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri200.491.306,22
3Binalar487.226.976,89
4Tesis, Makina ve Cihazlar1.281.581.446,90
5Taşıtlar24.741.447,09
6Demirbaşlar61.759.318,59
7Diğer Maddi Duran Varlıklar0,00
8Birikmiş Amortismanlar (-)1.558.619.523,27
9Yapılmakta Olan Yatırımlar79.916.929,88
10Verilen Avanslar 0,00
-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR5.057,04
1Haklar53.467,84
2Şerefiye0,00
3Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri0,00
4Araştırma Geliştirme Giderleri0,00
5Özel Maliyetler0,00
6Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.733.641,19
7Birikmiş Amortismanlar (-)1.782.051,99
8Verilen Avanslar0,00
-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR2.829,39
1Arama Giderleri0,00
2Hazırlık ve Geliştirme Giderleri0,00
3Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar66.685,96
4Birikmiş Tükenme Payları (-)63.856,57
5Verilen Avanslar0,00
-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.134.206,38
1Gelecek Yıllara Ait Giderler 134.206,38
2Gelir Tahakkukları0,00
-DİĞER DURAN VARLIKLAR295.045,28
1Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV0,00
2Diğer Katma Değer Vergisi0,00
3Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0,00
4Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar4.879.737,53
5Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00
6Diğer Çeşitli Duran Varlıklar0,00
7Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0,00
8Birikmiş Amortismanlar (-)4.584.692,25
9AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI6.511.618.026,58
-PASİF (KAYNAKLAR)-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR4.866.493.568,73
1MALİ BORÇLAR2.765.180.000,00
2Banka Kredileri2.765.180.000,00
3Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0,00
4Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti (-)0,00
5Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri0,00
6Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri0,00
7Çıkarılmış Bonolar ve Senetler0,00
8Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler0,00
9Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)0,00
10Diğer Mali Borçlar0,00
-TİCARİ BORÇLAR1.832.986.765,36
1Satıcılar1.799.617.680,37
2Borç Senetleri0,00
3Borç Senetleri Reeskontu (-)0,00
4Alınan Depozito ve Teminatlar5.731.876,14
5Diğer Ticari Borçlar27.637.208,85
-DİĞER BORÇLAR5.007.537,34
1Ortaklara Borçlar1.060.000,00
2İştiraklere Borçlar0,00
3Bağlı Ortaklıklara Borçlar0,00
4Personele Borçlar164.461,01
5Diğer Çeşitli Borçlar 3.783.076,33
6Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)0,00
-ALINAN AVANSLAR7.021.972,36
1Alınan Sipariş Avansları7.021.972,36
2Alınan Diğer Avanslar0,00
-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ0,00
1Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri0,00
2Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı0,00
-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER50.321.870,15
1Ödenecek Vergi ve Fonlar24.841.970,56
2Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri18.818.884,51
3Vadesi Gelmiş Ertelenmiş veya Taksitlen.Vergi ve Diğ. Yük.5.370.463,63
4Ödenecek Diğer Yükümlülükler1.290.551,45
-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI204.804.566,47
1Dönem Kârı Vergi ve Diğ.Yasal Yükümlülük Karşılıkları0,00
2Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)0,00
3Kıdem Tazminatı Karşılığı0,00
4Diğer Borç ve Gider Karşılıkları204.804.566,47
-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI1.170.857,05
1Gelecek Aylara Ait Gelirler30.065,66
2Gider Tahakkuklları1.140.791,39
-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR0,00
1Hesaplanan Katma Değer Vergisi0,00
2Diğer Katma Değer Vergisi0,00
3Sayım ve Tesellüm Fazlaları0,00
4Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar0,00
-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 38.598.212,64
-MALİ BORÇLAR0,00
1Banka Kredileri0,00
2Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0,00
3Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0,00
4Hazine Kredileri0,00
5Çıkarılmış Tahviller0,00
6Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler0,00
7Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)0,00
8Diğer Mali Borçlar0,00
-TİCARİ BORÇLAR1.830.279,74
1Satıcılar0,00
2Borç Senetleri0,00
3Borç Senetleri Reeskontu (-)0,00
4Alınan Depozito ve Teminatlar1.830.279,74
5Diğer Ticari Borçlar0,00
-DİĞER BORÇLAR54.509,04
1Ortaklara Borçlar54.500,00
2İştiraklere Borçlar0,00
3Bağlı Ortaklıklara Borçlar0,00
4Diğer Çeşitli Borçlar9,04
5Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)0,00
6Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar0,00
-ALINAN AVANSLAR0,00
1Alınan Sipariş Avansları0,00
2Alınan Diğer Avanslar0,00
-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI36.703.618,59
1Kıdem Tazminatı Karşılığı19.112,21
2Diğer Borç ve Gider Karşılıkları36.684.506,38
-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI9.805,27
1Gelecek Yıllara Ait Gelirler9.805,27
2Gider Tahakkukları0,00
-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR0,00
1Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV0,00
2Tesise Katılma Payları0,00
3Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar0,00
-ÖZ KAYNAKLAR1.606.526.245,21
-ÖDENMİŞ SERMAYE2.367.840.728,00
1Sermaye2.500.000.000,00
2Ödenmemiş Sermaye (-)132.159.272,00
3Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0,00
4Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0,00
-SERMAYE YEDEKLERİ0,00
1Hisse Senedi İhraç Primleri0,00
2Hisse Senedi İptal Kârları0,00
3M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları0,00
4İştirakler Yeniden Değerleme Artışları0,00
5Diğer Sermaye Yedekleri0,00
-KÂR YEDEKLERİ583.075.512,12
1Yasal Yedekler543.447.593,60
2Statü Yedekleri0,00
3Olağanüstü Yedekler39.627.918,52
4Diğer Kâr Yedekleri0,00
5Özel Fonlar0,00
-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI0,00
1Geçmiş Yıllar Karları0,00
-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)1.086.254.120,33
1Geçmiş Yıllar Zararları (-)1.086.254.120,33
-DÖNEM NET KÂRI / ZARARI-258.135.874,58
1Dönem Net Kârı(Zararı)-258.135.874,58
-PASİF (KAYNAKLAR)TOPLAMI (I+II+III)6.511.618.026,58
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ EDİNME LİNKLER İLETİŞİM
 

BAŞVURU FORMLARI

  1. Gerçek kişi
  2. Tüzel KişiTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:14
06100 Yenişehir/ANKARA

Tel : (312) 458 55 00
Fax: (312) 458 58 00 - 01

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Müşavirlik
Tel : (312) 458 55 03
Taşra Teşkilatı

Copyright © 2017 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.  Tüm Hakları Saklıdır..